” در این مکان پلاک شما قیچی می شود”

” در این مکان پلاک شما قیچی می شود”
نمایشگاه انفرادی عکس
حمید جانی پور
مدیر اجرایی: امیر طباطبایی
افتتاحیه: جمعه ۶ مهر ساعت ۱۶ تا ۲۱
بازدید: ۷ مهر تا ۱۶ مهر ساعت ۱۶ تا ۲۰