انسانهای انگشت نما

Minimalist office

نمایشگاه انفرادی طراحی و چیدمان

آثار فرشید پارسی کیا

Materials

  • Glass
  • Wood
  • Cotton