سمفونی عدم

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی سپیده عابدی